Regulamin

ul. Smolki 5, 30-513 Kraków

REGULAMIN DJ ROOM MUSIC STUDIO

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Dj Room Music Studio.
 2. Dj Room Music Studio świadczy usługi w zakresie: wynajmu studia, nagrywania setów audio i video oraz kursów Dj’skich. Administratorem danych osobowych jest podmiot gospodarczy – Dj Room Music Studio, ul. Smolki 5, 30-513 Kraków. NIP: 6783078977
 3. Z usług Dj Room Music Studio mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6).
 4. Osoby korzystające z naszych usług oświadczają, że pozostają na jej terenie na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Dj Room Music Studio.
 5. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody w Dj Room Music Studio.
 6. Dj Room Music Studio zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta do studia bez podania przyczyny.
 7. Klienci korzystający z usług Dj Room Music Studio są zobowiązani do zakupienia wejścia zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.djroom.pl.
 8. Rezerwacja studia odbywa się poprzez kalendarz rezerwacji w zakładce ‘Rezerwacja’, telefon kontaktowy, wiadomość prywatną na facebook’u lub maila.
 9. Dostępne terminy znajdują się w kalendarzu rezerwacji w zakładce ‘Rezerwacja’. UWAGA ! Rezerwacji studia poprzez kalendarz, należy dokonać najpóźniej do godziny 12:00 tego samego dnia w którym chce się wynająć studio, w innym wypadku prosimy o kontakt ! Zanim studio zostanie zarezerwowane, otrzymacie z naszej strony potwierdzenie. Jeśli rezerwacja nastąpi po godzinie 12:00 zastrzegamy sobie prawo do odmowy rezerwacji. Klienci, którzy zarezerwują studio i nie pojawią się w wybranym terminie bez informacji o odwołaniu, następnym razem będą musiały wpłacić zaliczkę i wysłać potwierdzenie przelewu także do godziny 12:00 dnia, którego chce się studio wynająć ! Studio na Live Stream rezerwować można po uprzednim kontakcie z nami, nie poprzez kalendarz rezerwacji na stronie.
 10. Pracownik Dj Room Music Studio w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do studia.
 11. W przypadku wystąpienia usterki sprzętu, lub innego defektu w studiu, klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pracownikowi Dj Room Music Studio; nie później niż przed opuszczeniem studia w dniu wystąpienia zdarzenia.
 12. W przypadku niezachowania zapisów zawartych w pkt. 18 klient nie może zgłaszać pod adresem Dj Room Music Studio żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Dj Room Music Studio.
 13. Na terenie Dj Room Music Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, narkotyków i innych środków odurzających.
 14. Podczas ćwiczeń i nagrań, obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów w obrębie sprzętu. Wszelkie napoje powinny być pozostawione w wyznaczonym do tego miejscu.
 15. Klient powinien posiadać swoje słuchawki oraz muzykę na nośniku USB bądź płytach winylowych. (Istnieje możliwość wypożyczenia słuchawek, jeśli klient ich nie posiada).
 16. Dj Room Music Studio zastrzega sobie prawo do zmian cen i godzin otwarcia studia.
 17. Użytkowanie wszelkich urządzeń powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Obowiązuje zakaz podpierania ścian oraz stołu DJ-skiego. Klienci zobowiązani są do utrzymania czystości na stanowisku oraz do poszanowania wyposażenia Dj Room Music Studio.
 18. W studiu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag pracownika Dj Room Music Studio.
 19. Osoby przebywające na terenie Dj Room Music Studio zobowiązane są do zachowania tolerancji i zrozumienia wobec siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły. Ponadto, obowiązuje umiar w regulacji głośności.
 20. Przy stanowisku może przebywać tylko klient. Osoba towarzysząca może oczekiwać w strefie do tego wyznaczonej i nie może przeszkadzać osobie przy stanowisku.
 21. Za dewastację lub uszkodzenie rzeczy należących do Dj Room Music Studio oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę, Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji Dj Room Music Studio może odmówić prawa wstępu takiej osobie.
 22. Odmowa prawa wstępu do Dj Room Music Studio nastąpi z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu.
 23. Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie Dj Room Music Studio, a niezawartych w niniejszym Regulaminie.
 24. W toku odbywających się w studiu wydarzeń wykonywane są fotografie i nagrania video celem dokumentacji. Wykonane zdjęcia oraz filmy są wykorzystywane w celach promocji i marketingu na stronie internetowej, a także w innych materiałach promocyjnych studia. Zdjęcia Klientów nie są wykorzystywane w innych celach, niż tylko dla promocji studia.
 25. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje pracownik Dj Room Music Studio.
 26. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówce Dj Room Music Studio.
 27. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 28. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres djroommusicstudio@gmail.com .
 29. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Obserwuj Nas